Vodovod a kanalizace

Informace provozovatele vodovodu a kanalizace

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. Jakost dodávané pitné vody a maximální míra znečištění odváděných odpadních vod

Jakost dodávané pitné vody je definována § 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní limity a rozsah a četnost sledování jednotlivých ukazatelů jakosti pitné vody stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.

  • Rozbor pitné vody 2019 - zde
  • Rozbor pitné vody 2023 - ZDE

Maximální míru znečištění odváděných odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu stanovuje vodoprávním úřadem schválený Kanalizační řád, zpracovaný podle požadavku § 14 odst. 3) zákona o vodovodech a kanalizacích a náležitostech dle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Kanalizační řád vždy obsahuje základní podmínky pro napojování na kanalizaci, výčet typů odpadních vod vyžadujících předčištění, výčet závadných látek (které nejsou odpadními vodami) jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace a způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod.

Všeobecné požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod

2. Způsob zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsob zjišťování množství odpadních vod a možné výjimky

Způsoby zjišťování množství odebírané vody jsou v souladu s § 16 zákona 274/2001 Sb., a to:

  • odečtem vodoměru (dle velikosti odběru 1x ročně nebo 2 x ročně)
  • s použitím směrných čísel uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsoby umísťování vodoměrů jsou stanovovány v souladu s ČSN 755411.

Způsoby zjišťování množství odpadních vod jsou v souladu s § 16 zákona 274/2001 Sb., a to:

  • ve stejné výši jako vodné tedy odečtem vodoměru (dle velikosti odběru 1 x ročně nebo 2 x ročně)
  • s použitím směrných čísel uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsoby zjišťování množství srážkových vod - v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se tento zákon provádí, vstoupil s účinností od 1. 1. 2024 nový dlouhodobý srážkový normál, který poskytl Český hydrometeorologický ústav. Hodnota dlouhodobého srážkového normálu se snížila z 686 mm/rok na 626,5 mm/rok. 

Dlouhodobý srážkový normál je podkladem pro výpočet srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření a je průměrem ročních srážek v daném místě nebo oblasti za období 30 let (1991 – 2020). Od 1. ledna 2024 bude již při fakturaci zohledněna nová hodnota srážkového normálu.

3. Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky

4. Technické požadavky na vnitřní kanalizaci a na kanalizační přípojky

Technické požadavky - zde k nahlédnutí

5. Fakturace, případná zálohová platba a způsob vyúčtování

Způsoby vyúčtování a jim odpovídajících typů zálohování.

typ odběratele

frekvence fakturace (vyúčtování)

způsob zálohování

Právnické a podnikající fyzické osoby

ročně

dle smluvních podmínek

rodinné domy

ročně

stočné - záloha ve výši 50% roční platby dle počtu osob do 30.6. daného roku

vodné - dle smluvních podmínek

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné:

  • Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok Laksyma 2022 , 2023

Kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok:

 
2021 2022  2023  2024 

6. Ceny vodného a stočného

Vyúčtování stočného je prováděno jednou ročně v měsící prosinci daného roku. Do 30.6. je nutné uhradit zálohovou platbu za stočné ve výši 50% z roční platby dle počtu trvale bydlících osob. Platbu lze provádět i bezhotovostně na účet 4626721/0100, jako variabilní symbol zadejte popisné číslo domu.

Vyúčtování vodného je prováděno jednou ročně v říjnu daného roku.

Přehled stanovených cen za vodné a stočné. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Rok

vodné [Kč/m3]

připojení [Kč/měsíc] stočné [Kč/m3] zvláštní odpadní vody zvýšení [%] inflace [%]
2019 31,- 60,- 29,- - - -
2020 31,- 60,- 29,- - 0 2,8
2021 33,- 60,-  30,- - 3,45 3,2
2022 36,- 60,- 33,- 242,- 10 3,8
2023 43,-

60,-
(720,-Kč/rok)

39,-
(1404,- Kč/rok)

290,- 19,44 15,1

2024

(změna DPH )

48,- 60,-
(720,-Kč/rok)

43,-
(1290,- Kč na období od 1.1.2024 do 31.10.2024)

322,- 10 10,7

Novelizace zákona o DPH od 1. 1. 2024 zvyšuje sazbu vodného a stočného z 10% na 12%.

QR KÓD PRO PLATBU ZA STOČNÉ 

QR Platba

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

8. Zvláštní odpadní vody

Jedná se o vody, které mají svým složením charakter odpadních vod (viz § 38 zákona č. 254/2001 Sb.) a splňují předpoklady k jejich čištění na komunální ČOV. Nejsou ale dopravovány na ČOV kanalizačním systémem, nýbrž dováženy cisternovými vozy. Nakládání se ZOV probíhá v režimu vodohospodářské legislativy, tj. ZOV nejsou odpadem.

Konkrétně jsou ZOV odpadní vody ze septiků, žump a jímek, průsakové vody ze skládek a odpadní vody z domovních ČOV.

Rozdělení do kategorií

KATEGORIE 1 - limity znečištění odpovídají znečištění odpadní vody přitékající kanalizačním systémem zvýšené max. + 10%. Při překročení limitu v jednom nebo více ukazatelích bude ZOV voda zařazena do kategorie 2.

KATEGORIE 2 - limity znečištění odpadní vody překračují hodnoty stanovené pro kategorii 1.

9. Statistika dodávky pitné vody

Přehled množství dodané vody

10. Provozní řády vodovodu a kanalizace

Kanalizační řád ZDE

Příloha č. 1 - limity znečištění

Provozní řád vodovodu

Přehled dodávky vody obecním vodovodem

11. Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti související s provozem vodovodu a kanalizace dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to z důvodu plnění povinností, které obci jako provozovateli vyplývají z právních předpisů, dále z důvodu plnění smlouvy s Vámi uzavřené, vymáhání pohledávek a v neposlední řadě z důvodu evidence a identifikace Vás jako zákazníků a uzavřených smluv. Bližší informace ke zpracování osobních údajů můžete nalézt ZDE

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Sbírka právních předpisů

https://sbirkapp.gov.cz/

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 21/12 °C
sobota 1. 6. déšť 18/11 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 20/9 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:69
TÝDEN:1208
CELKEM:1441061