Sběrný dvůr

Odpadové hospodářství obce

Fyzické osoby (občané) jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou (O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství), komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy (například zákon č. 309/1991 Sb., zákon č. 389/1991 Sb.).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v aktuálním znění. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. daného roku. Sazba poplatku je stanovena z pevné částky na poplatníka a rok a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Bližší informace k poplatku zde.

Poplatek pro rok 2024 je stanoven ve výši  600,- Kč/rok za poplatníka.

Informace pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jako původce odpadu:

Odpady vzniklé z vaší podnikatelské činnosti můžete předávat pouze oprávněné osobě (tzn. subjekt, který má souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od příslušného krajského úřadu podle § 14 odst.1 zák.č.185/2001 Sb., o odpadech).

Pokud při vaší podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady, potřebujete souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud vyprodukujete za rok více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu, pak zasíláte Hlášení o produkci a nakládání s odpady na příslušný úřad obce s rozšířenou působností do 15.2. následujícího roku.

V případě odpadu, který je zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu má  podnikatel dvě možnosti jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který mu vzniká při podnikatelské činnosti.

První možností je zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci, ve které podniká. To může udělat na základě písemné smlouvy s obcí. Smlouva musí obsahovat i cenu, kterou podnikatel zaplatí za služby, které mu obec poskytne. Podnikateli však odpadají některé starosti (např. ověřovat, zda firma, které předává odpad má všechna příslušná oprávnění apod.).

V tomto případě podnikatel také využívá systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je stanoven v obci. Prakticky to znamená, že pro třídění svého odpadu využívá kontejnery na tříděný sběr instalované v obci a zbytkový směsný komunální odpad (který mu zbude po vytřídění, např. papíru, skla, plastů), odkládá do sběrné nádoby a tuto mu odváží „svozová“ firma. Bez uzavření písemné smlouvy nelze systém třídění (barevné kontejnery) pro odpad z podnikání využívat.

Druhou možností, kterou podnikatel má (např. když při jeho činnosti vznikají i další odpady než jen ty, které lze považovat za odpady podobné komunálním, příp. se nechce zapojit do systému obce) je ošetřit smluvně nakládání s odpady s příslušnou „svozovou“ firmou přímo. V takovém případě za nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna nebo povinnost zajistit řádné třídění odpadů apod.

 

SBĚRNÝ DVŮR NEDAKONICE

Za účelem sběru a následné likvidace odpadů z domácností  je obcí zřízen a provozován sběrný dvůr.

Odpad je zde skladován do naplnění skladovací kapacity, poté je předán oprávněné osobě k následné likvidaci.

Odpady pocházející z podnikatelské činnosti nejsou ve sběrném dvoře přijímány.

Ve sběrné dvoře lze uložit následující roztříděné složky komunálního odpadu:

 1. papír a lepenka
 2. sklo
 3. plasty vč. PET lahví
 4. kovy
 5. dřevo
 6. jedlé tuky a oleje

Dále lze na sběrném dvoře uložit:

 • Objemný odpad (odpad který nelze uložit do běžných sběrných nádob)
 • Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (bioodpad ze zahrad) včetně větví (např. tráva, listí)
 • Nebezpečné složky komunálního odpadu (zbytky barev, ředitel olejů)
 • Stavební odpad (cihly, beton)
 • Elektrozařízení (ledničky, mrazničky, televizory a monitory a veškeré ostatní drobné spotřebiče). Spotřebiče musí být na sběrný dvůr dodány v kompletním stavu.

Osvědčení o úspoře emisí 2014

Osvědčení o úspoře emisí 2015

Osvědčení o úspoře emisí 2016

Osvědčení o úspoře emisí 2017

Osvědčení o úspoře emisí 2018

Osvědčení o úspoře emisí 2019

Provozní doba:

 • každá středa  od 13.00 do 18.00 hodin
 • každá sobota od 09.00 do 12.00 hodin

Zásady správného kompostování

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Sbírka právních předpisů

https://sbirkapp.gov.cz/

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
déšť 7 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. oblačno 11/1 °C
pátek 26. 4. oblačno 14/2 °C
sobota 27. 4. jasno 16/9 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:86
TÝDEN:736
CELKEM:1421044