Hodnocení činnosti rady obce

Zpráva o činnosti Rady obce Nedakonice ve volebním období 2018 -2022

Vážení spoluobčané, volební období 2018 -2022 se již chýlí ke svému závěru, proto bychom vám touto cestou chtěli předložit krátké shrnutí naší dosavadní práce.

Rada obce pracovala po celé volební období ve stejném složení: Jaromír Klečka, Ing. Zdeněk Otrusina, Ing. Miroslav Rokyta, Alena Bukovjanová a Marián Ondřej.

Zasedání rady probíhalo zpravidla jedenkrát měsíčně, případně i častěji dle aktuální potřeby. Výpisy přijatých usnesení jsou po celou dobu zveřejňovány prostřednictvím portálu UZOb a na úřední desce. Celkem ve volebním období proběhlo 40 jednání rady obce.

Hospodaření obce

Po celé volební období bylo prováděno uvážené řízení hospodaření obce vedoucí k přebytkům. Průběžně tak docházelo k tvorbě a postupnému zvyšování finančních rezerv. Obec ani její příspěvkové organizace nejsou v současné době zadluženy.

Hospodaření obce skončilo v letech 2018-2021 převážně s kladným saldem provozních příjmů a výdajů (kromě roku 2020, kdy probíhaly 2 rozsáhlé investiční akce):

■ Rok 2018 –     6 702,036 tis Kč

■ Rok 2019 –     9 389,906 tis. Kč

■ Rok 2020 –  - 9 241,071 tis. Kč

■ Rok 2021 –   11 965,227 tis. Kč

Každoročně je hospodaření přezkoumáno Krajským úřadem Zlínského kraje a jednotlivé zápisy jsou zveřejněny na internetových stránkách. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné nedostky.

Dotací do rozpočtu obce bylo podpořeno:

 • Zateplení budovy obecního úřadu - 657 414,35 Kč  (SFŽP)
 • Rekonstrukce ČOV - 16 436 000,- Kč (MZe) + 2 988 000,- Kč (Zlínský kraj)
 • Nákup vybavení pro zasedací místnost KD  98 162,77 Kč (SFŽP)
 • Zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 1 305 510,34 Kč (MV-GŘ HZS ČR)
 • Nákup dýchacích přístrojů a protipovodňových pytlů pro JSDH 83 841,- Kč (Zlínský kraj)
 • Nákup cisterny na pitnou vodu 355 672 (Zlínský kraj)

Průběžně pokračovalo narovnávání majetkoprávních vztahů s občany (bylo vykoupeno 35 pozemků o výměře 13 771 m2 pod místními komunikacemi a také pro budoucí potřeby zahájených komplexních pozemkových úprav.

Činnost samosprávy a výkon státní správy

Rada pokračovala v realizaci tzv. transparentní radnice, kterou zahájila v předchozím volebním období. Na webu obce je zveřejněn rozklikávací rozpočet, kde lze v průběhu roku sledovat plnění schváleného rozpočtu obce. Data jsou aktualizována měsíčně. Na stránkách obce je také zveřejněn registr smluv, ve kterém jsou průběžně zveřejňovány uzavřené smlouvy na plnění vyšší než 50 tis. Kč, a to i přes to, že tuto povinnost obec nemá stanovenu zákonem. Každý tak má možnost si zkontrolovat zda nejsou obcí uzavírány nevýhodné smlouvy.

Pravidelně jsou také na úřední desce zveřejňovány výpisy usnesení ze zasedání rady obce a zastupitelstva obce. V průběhu roku 2021 začala obec využívat Aplikaci k agendě zastupitelstva a rady obce UZOb. Prostřednictvím této aplikace jsou připravovány podklady pro jednotlivá zasedání rady a zastupitelstva obce a jsou zpracovávány i zápisy a přehledy přijatých usnesení.

Bez zajímavosti není ani Monitor – informační portál MF ČR, kde lze získat zajímavé informace o výsledcích hospodaření obce.

Pro majitele chytrých telefonů je k dispozici aplikace „V obraze“, pomocí které lze získat užitečné informace o dění v obci, hlášení rozhlasu a náhled na úřední desku a přístup do fotogalerie.

Obecní úřad i nadále zabezpečuje činnost matričního úřadu a prostřednictvím pracoviště Czech POINT je možné získávat a ověřovat data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

V průběhu tohoto volební období, po dobu 3 let, probíhalo souběžně několik soudních sporů se společností Energie PRO s.r.o. prostřednictvím, kterých se společnost domáhala uznání platnosti smluv na dodávku el. energie a plynu pro Obec Nedakonice a jí zřizované organizace. Úspěšnou obhajobou se podařilo prokázat, že obec spolu se zřizovanými organizacemi postupovala správně, když odmítla platnost smluv, a uchránit obec a jí zřizované organizace od povinnosti uhradit žalobci požadované finanční prostředky přesahující 1,2 mil Kč.

V průběhu volebního období bylo vyhlášeno celkem 22 veřejných zakázek formou otevřených výběrových řízení, díky kterým se dařilo realizovat jednotlivé veřejné zakázky za výhodných cenových podmínek.

Investiční akce, opravy a údržba obecního majetku

V rámci údržby obecních budov byla u objektu Obecního úřadu a hasičské zbrojnice realizována energeticky úsporných opatření – zateplení objektu, výměna oken a dveří a výměna zdroje tepla v hodnotě 2 050 447,57 Kč.

Byla připravena projektová dokumentace na zřízení bezbariérového vstupu do kulturního domu.

V oblasti dopravy se rada zaměřila na zvyšování bezpečnosti v dopravě, rekonstrukce a výstavbu komunikací a chodníků. Byla vybudována zcela nová místní komunikace Padělky II v délce 412 m společně s rekonstrukcí části místní komunikace vedoucí ke hřišti a novým veřejným osvětlením a rozvodem pro optický kabel. V letošním roce byly zahájeny práce na rekonstrukcích místních komunikací k ČOV, Za Mlýnama a Krátká. Celková délka rekonstruovaných komunikací je 846 m. Při rekonstrukcích jsou vždy zcela vyměněny všechny konstrukční vrstvy komunikací a sjednoceny šířky jednotlivých vozovek. Celkem tak bude v tomto volebním období zrekonstruováno 1,26 km místních komunikací (12 % z celkové délky MK) a to pouze za použití vlastních finančních prostředků. Byla zahájena realizace opravy chodníků ve středu obce v délce 632 m. Hodnota těchto investic v končícím volebním období dosáhla částky 39,36 mil. Kč.

Byla uzavřena smlouva s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby "Silnice II/427: Nedakonice". Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu chodníku ve směru na Polešovice a získání stavebního povolení trvalo 16 měsíců. Je tak zpracována kompletní prováděcí dokumentace v hodnotě 263 030,- Kč. Součástí stavby je i samostatná dešťová kanalizace. Proběhla řada jednání, po kterých Ředitelství silnic Zlínského kraje připravuje kompletní opravu silnice, mostu přes potok i opravu podjezdu železniční trati.

S bezpečností souvisí také stav veřejného osvětlení. V rámci průběžné údržby veřejného osvětlení byla provedena výměna 13 kusů stávajících výbojkových svítidel za úsporná moderní LED svítidla. V části Dědina I, II, Padělky II a Brána byla postupně vybudována zcela nová část VO s uložením kabelu do země. Investice do rekonstrukce VO dosáhla částky 5,273 mil. Kč.

V oblasti informační infrastruktury byla současně s výstavbou jednotlivých částí VO realizována také pokládka HDPE trubek pro následné vtažení optického vlákna pro provoz vysokorychlostního internetu.

V oblasti vodohospodářské infrastruktury průběžně pokračovala výstavba nových vodovodních přípojek, kterých se podařilo dokončit 64 a z prostředků obce do jejich výstavby bylo investováno 466 tis. Kč. Hlavní investiční akcí volebního období však byla rekonstrukce čistírny odpadních vod, která trvala 15 měsíců a dokončena byla v červnu 2020. Rekonstrukce ČOV, včetně dalších potřebných úprav technologie, které nebyly součástí původního projektu, si vyžádala náklady 38,43 mil. Kč.

Kanalizační síť v majetku obce byla nově prodloužena o 561 m a vodovodní řad o 153 m. Do rozšíření vodohospodářské infrastruktury bylo investováno 3,85 mil. Kč.

Oblast sportu, volného času, školství a kultury

Podporována jsou především obě školská zařízení, která průběžně procházejí modernizací vybavení, řadou oprav a zlepšení. Pro potřeby mateřské školy byla např. realizována přírodní učebna a herna, která umožnila rozšířit nabídku aktivit mateřské školy a podněcovat zájem dětí o přírodu. Akce byla podpořena dotací SFŽP ve výši 500 tis. Kč a z rozpočtu obce bylo poskytnuto 600 tis. Kč.

Zasedací místnost KD byla dovybavena o 100 sad talířů (hluboký, mělký a dezertní), 20 ks džbánů, 100 ks sklenic, 50 ks hrníčků s podšálkem, 50x sada příborů (lžíce, vidlička, nůž a kávová lžička), 1 ks myčky nádobí včetně příslušenství a 1 ks skříně v hodnotě 134.364,78 Kč.

Obec se spolupodílí na pořádání řady tradičních akcí pořádaných v obci – Slovácké hody, Rozsvěcování vánočního stromu, dětský den.

Byl zaveden rovný systém podpory spolků a organizací z rozpočtu obce formou poskytování neinvestiční dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

 • V roce 2018 bylo poskytnuto 6 dotací - celkem 165 000,- Kč
 • V roce 2019 bylo poskytnuto 6 dotací - celkem 182 000,- Kč
 • V roce 2020 byly poskytnuty 3 dotace - celkem 65 000,- Kč
 •  roce 2021 byly poskytnuty 3 dotace – celkem 70 000,- Kč a 2 dary 47 213,- Kč
 • V roce 2022 byly poskytnuty 2 dotace -  celkem 160 000,- Kč

V roce 2020 byla pro potřeby údržby fotbalového hřiště zakoupena sekačka v hodnotě 185 tis.

Největším příjemcem poskytnutých dotací byla TJ. Sokol Nedakonice z.s. s poskytnutou podporou celkem 373 tis.

V letošním roce se podařilo navázat spolupráci se společností Zásilkovna s.r.o. a zajistit  instalaci samoobslužného výdejního místa tzv. Z- BOX sloužící pro příjem i odesílání zásilek.

Oblast životního prostředí, odpadového hospodářství

Na základě dendrologického posouzení bylo provedeno pokácení lip, jejichž stav již ohrožoval jejich bezprostřední okolí. V rámci zajištění náhradní výsadby za zeleň vykácenou v rámci stavební činnosti Správy železnic s.p. bylo po obci vysázeno 20 nových lip. Nová smuteční vrba u rybníka nahradila původní strom vyvrácený při bouřce.

Oblast bezpečnosti

V rámci zlepšování protipovodňových opaření probíhá rekonstrukce odběrného objektu se vzdouvacím prahem na Dlouhé řece v hodnotě 970,8 tis. Kč. Bylo provedeno provizorní pročištění koryta Dlouhé řeky. Stále probíhá intenzivní jednání se správcem toku - PM s.p. o provedení komplexní údržby a pročištění koryta.

Po zajištění náhradního případně nouzového zásobování území obce pitnou vodou při mimořádných událostech a krizových stavech byla pořízena nová přívěsná cisterna o objemu 1m3. Cisterna bude sloužit také pro zabezpečení pitné vody pro složky IZS Zlínského kraje. Z tohoto důvodu se podařilo na nákup získat 70 % dotaci z Fondu Zlínského kraje.

Datum vložení: 22. 9. 2022 0:06
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2022 6:29
Autor: Ing. Zdeněk Otrusina

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1
29
1
30 31 1 2 3 4 5

Sbírka právních předpisů

https://sbirkapp.gov.cz/

Aktuální počasí

dnes, sobota 28. 1. 2023
zataženo 1 °C -2 °C
neděle 29. 1. skoro jasno 0/-4 °C
pondělí 30. 1. sněžení 3/-3 °C
úterý 31. 1. mírné sněžení 3/-1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:15
TÝDEN:1527
CELKEM:1277621