Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Alexandr

Datum a čas

Dnes je pondělí, 27. 2. 2017, 23:50:15

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Informace provozovatele vodovodu a kanalizace


Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

1.Jakost dodávané pitné vody a maximální míra znečištění odváděných odpadních vod

Jakost dodávané pitné vody je definována § 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní limity a rozsah a četnost sledování jednotlivých ukazatelů jakosti pitné vody stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.

Rozbor pitné vody 2015 - zde k nahlédnutí

Rok 2015 

Maximální míru znečištění odváděných odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu stanovuje vodoprávním úřadem schválený Kanalizační řád, zpracovaný podle požadavku § 14 odst. 3) zákona o vodovodech a kanalizacích a náležitostech dle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Kanalizační řád vždy obsahuje základní podmínky pro napojování na kanalizaci, výčet typů odpadních vod vyžadujících předčištění, výčet závadných látek (které nejsou odpadními vodami) jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace a způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod.

2.Způsob zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsob zjišťování množství odpadních vod a možné výjimky

Způsoby zjišťování množství odebírané vody jsou v souladu s § 16 zákona 274/2001 Sb., a to:

  • odečtem vodoměru (dle velikosti odběru 1x ročně nebo 2 x ročně)
  • s použitím směrných čísel uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsoby umísťování vodoměrů jsou stanovovány v souladu s ČSN 755411.

Způsoby zjišťování množství odpadních vod jsou v souladu s § 16 zákona 274/2001 Sb., a to:

  • ve stejné výši jako vodné tedy odečtem vodoměru (dle velikosti odběru 1 x ročně nebo 2 x ročně)
  • s použitím směrných čísel uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3.Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky

Technické podmínky_vodovodní přípojky - zde k nahlédnutí

4.Technické požadavky na vnitřní kanalizaci a na kanalizační přípojky

Technické požadavky - zde k nahlédnutí

5.Fakturace, případná zálohová platba a způsob vyúčtování

Způsoby vyúčtování a jim odpovídajících typů zálohování.

 

typ odběratele

frekvence fakturace (vyúčtování)

způsob zálohování

Právnické a podnikající fyzické osoby

ročně

dle smluvních podmínek

rodinné domy

ročně

stočné - záloha ve výši 50% roční platby dle počtu osob do 30.6. daného roku

vodné - není zálohováno

 
 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
 

6.Ceny vodného a stočného

Pro rok 2016 jsou stanoveny následující ceny za vodné a stočné. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyúčtování stočného je prováděno ročně v měsící prosinci daného roku. Do 30.6. je nuntné uhradit zálohovou platbu za stočné ve výši 50% z roční platby dle počtu trvale bydlících osob. Platbu lze provádět i bezhotovostně na účet 4626721/0100, jako specifický symbol zadejte popisné číslo domu.
 

 

Vodné

Stočné

Cena za m3

25,- Kč

27,- Kč
(972,- Kč/rok)

Platba za připojení na veřejný vodovod

60,-Kč/měsíc
(720,-Kč/rok)

-

Stanovený objem m3 odpadní vody na osobu za rok při neměřeném odběru

-

36 m 3

7.Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Více info zde :  OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky pro poskytnutí slevy v roce 2016  a vzor žádosti o poskytnutí slevy.

8.Statistika dodávky pitné vody

 

Provozní řád vodovodu a kanalizace

Více info zde : Provozní řád vodovodu