Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Slavomír

Datum a čas

Dnes je pondělí, 22. 1. 2018, 20:57:23

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Informace provozovatele vodovodu a kanalizace


Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. Jakost dodávané pitné vody a maximální míra znečištění odváděných odpadních vod

Jakost dodávané pitné vody je definována § 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní limity a rozsah a četnost sledování jednotlivých ukazatelů jakosti pitné vody stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.

Rozbor pitné vody 2015 - zde k nahlédnutí

Rozbor pitné vody 2017 - zde k nahlédnutí

Rok 2015 

Maximální míru znečištění odváděných odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu stanovuje vodoprávním úřadem schválený Kanalizační řád, zpracovaný podle požadavku § 14 odst. 3) zákona o vodovodech a kanalizacích a náležitostech dle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Kanalizační řád vždy obsahuje základní podmínky pro napojování na kanalizaci, výčet typů odpadních vod vyžadujících předčištění, výčet závadných látek (které nejsou odpadními vodami) jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace a způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod.

Všeobecné požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod

2. Způsob zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsob zjišťování množství odpadních vod a možné výjimky

Způsoby zjišťování množství odebírané vody jsou v souladu s § 16 zákona 274/2001 Sb., a to:

  • odečtem vodoměru (dle velikosti odběru 1x ročně nebo 2 x ročně)
  • s použitím směrných čísel uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsoby umísťování vodoměrů jsou stanovovány v souladu s ČSN 755411.

Způsoby zjišťování množství odpadních vod jsou v souladu s § 16 zákona 274/2001 Sb., a to:

  • ve stejné výši jako vodné tedy odečtem vodoměru (dle velikosti odběru 1 x ročně nebo 2 x ročně)
  • s použitím směrných čísel uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsoby zjišťování množství srážkových vod - dne 1. 4. 2014 nabyla účinnosti novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 48/2014 Sb., na jejímž základě se množství srážkových vod odváděných do kanalizace od výše uvedeného data, tedy od 1. 4. 2014, vypočte na základě dlouhodobého srážkového normálu. Dle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu činí dlouhodobý srážkový normál v našem regionu 0,686 m/rok.

3. Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky

Technické podmínky_vodovodní přípojky - zde k nahlédnutí

4. Technické požadavky na vnitřní kanalizaci a na kanalizační přípojky

Technické požadavky - zde k nahlédnutí

5. Fakturace, případná zálohová platba a způsob vyúčtování

Způsoby vyúčtování a jim odpovídajících typů zálohování.

 

typ odběratele

frekvence fakturace (vyúčtování)

způsob zálohování

Právnické a podnikající fyzické osoby

ročně

dle smluvních podmínek

rodinné domy

ročně

stočné - záloha ve výši 50% roční platby dle počtu osob do 30.6. daného roku

vodné - dle smluvních podmínek

 
 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
rok 2015  rok 2016 rok 2017
2015 2016

kalkulace na rok 2017

 

6. Ceny vodného a stočného

Pro rok 2017 jsou stanoveny následující ceny za vodné a stočné. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyúčtování stočného je prováděno jednou ročně v měsící prosinci daného roku. Do 30.6. je nuntné uhradit zálohovou platbu za stočné ve výši 50% z roční platby dle počtu trvale bydlících osob. Platbu lze provádět i bezhotovostně na účet 4626721/0100, jako specifický symbol zadejte popisné číslo domu.

Vyúčtování vodného je prováděno jednou ročně v říjnu daného roku.

 

 

Vodné
2016

Stočné
2016

Vodné
2017

Stočné
2017

Cena za m3 vč. DPH

25,- Kč

27,- Kč
(972,- Kč/rok)

30,- Kč 28,- Kč
(1 008,- Kč/rok)

Platba za připojení na veřejný vodovod
vč. DPH

60,-Kč/měsíc
(720,-Kč/rok)

-

60,-Kč/měsíc
(720,-Kč/rok)
 

Stanovený objem odpadní vody na osobu za rok při neměřeném odběru v m3

-

36

  36

7. Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

8. Statistika dodávky pitné vody

Provozní řád vodovodu a kanalizace

Více info zde : Provozní řád vodovodu